ARS SACRA
Nyitott Templomok Napja
Bach zenéje az isteni tökély képmása - Ábrahám Márta hegedűművész Bach-koncertje
Kálvin Téri Református Templom
1091 Budapest, Kálvin tér 7.
telefon: (30) 680 3751
kapcsolat: facebook.com/kalvinterzene
Részletek az örökkévalóságból. Ábrahám Márta és Dukay Barnabás 2017-ben megjelent könyve Bach Ciaccona-jának rejtett, különleges üzenetét fedi fel. A koncerten erről is szó lesz, miközben a művésznő Bach C dúr szonátáját, valamint az említett tételt is tartalmazó d moll partitát megszólaltatja.
Johann Sebastian Bach: C-dúr Szólószonáta BWV 1005 Adagio - Fuga – Largo - Allegro Assai Johann Sebastian Bach: d-moll Partita BWV 1004 Allemanda - Corrente - Sarabanda - Giga - Ciaccona Ábrahám Márta és Johann Sebastian Bach neve véglegesen összeforrt, amikor 2017-ben Dukay Barnabással közösen írt könyve, a Részletek az örökkévalóságból magyar és angol nyelven megjelent. Bach nevezetes Ciaccona-jának az elemzése és a mű szerkezetébe rejtett időkód felfedezése a 21. századi Bach-kutatások egyik legjelentősebb eredménye. Az óriási sikerű kötet neves hazai és nemzetközi szakemberek elismerését is kivívta. A szerzőpáros kutatásai feltárták Bach három hegedűfúgájának szövevényes teológiai üzeneteit és számbölcseleti vonatkozásait is. A liturgikus célra komponált templomi szonáták (sonata da chiesa) monumentális tételei a fúgák, amelyek a keresztyén egyház három fő ünnepköréhez, Jézus életének fontos pontjaihoz kötődnek. A g-moll fúga a születés – karácsony, az a-moll fúga a szenvedés és kereszthalál – húsvét, a C-dúr fúga a Szentlélek eljövetele – pünkösd mondanivalójának szimbolikus zenei ábrázolása. A keresztyén hit alaptéziseit Bach – a fúgaszerkesztés szigorú szabályait megtartva – a tételek szerkezeti és formai összefüggés-hálózatába és finom zenei szimbólumrendszerébe ágyazza be. Bach zenéjében – az isteni teremtéshez hasonlóan – mindig van egy sejt vagy genetikai kód, ez a téma, amelyből a mű valamennyi eleme levezethető. A téma apró mag gyanánt – mint egy DNS-re fölcsavarva – tartalmazza az egész zenei szerkezetet. A Mester fúgáinak teljes világképe egy meghatározott stílus hangi felépítésének rendszerében mutatkozik meg. E struktúrák egyedülálló, spirituális analógiákat képesek felmutatni. Bach művészete egy olyan hagyomány betetőzésének tekinthető, melynek számára a hangzó zene csupán tetszetős felszíne a kombinatorika és számbölcselet elképzelhetetlenül kifinomult alkalmazásának és a korabeli irodalmi gyakorlatban meghonosodott ars combinatoria zenei változatának. Johann Sebastian Bach zenéje az embert egzisztenciájában szólítja meg, abban, ami gyermeki és romlatlan marad mindenkiben. E megszólításra felébred az ember eredeti lénye, szomjúsága a legvégső, legigazabb dolgok iránt, és vágyakozása a középponti rend felé irányul, amely a világgal és a létezéssel együtt minden helyen és időben azonos. Ábrahám Márta letisztult, egyéni előadásmódját a gótika és barokk zenei nyelvezet gazdagsága és dús, többdimenziós hangzás jellemzi. A Bach szellemiségéhez hű megközelítés messzemenően gondoskodik arról, hogy közel kerüljünk zenéjének egyetemes üzenetéhez és átéljük az elmúlhatatlan emberi fájdalomra gyógyírként ható kozmikus léptéket.
2018.09.15. KEZDÉS: 16:00 óra